شکارچی

شکارچی

بازی هیجان انگیز شکارچی که به صورت گروهی انجام میشود و باید به اهداف متحرک شلیک شود